Algemene voorwaarden
R&N Installatietechniek B.V.

1.1 R&N Installatietechniek B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 72420014, postadres Energieweg 1, 8017BE Zwolle (verder: installateur).

1.2 Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of instantie die opdracht heeft gegeven tot het aanleggen van één of meerdere vloerverwarmingen en/of het installeren van één of meerdere airco’s dan wel tot het uitvoeren van andere werkzaamheden.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in de onderhavige algemene voorwaarden.

1.4 Overeenkomst: de aanbod en aanvaarding ten aanzien van de uit te voeren installatiewerkzaamheden. Een dergelijke overeenkomst valt te kwalificeren als een aanneming van werk in de zin van art. 7:750 BW.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van de
installateur, alsmede de tussen een aanvrager en de installateur
overeengekomen werk met betrekking tot een installatie.

2.2 De voorwaarden zijn voor het sluiten van de overeenkomst ter
beschikking gesteld en/of zijn te allen tijde in te zien op de website
van installateur.

2.3
Toepasselijkheid van andere (al dan niet afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door
installateur uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe
versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de
nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden

2.5 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een
overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard door een daartoe bevoegde medewerker van de installateur
en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

2.6 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van de installateur
dan wel van derden die door de installateur zijn ingeschakeld bij de
uitvoering van de overeenkomst, zijn voor de installateur niet bindend,
tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn
bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Als in de overeenkomst of de uitvoering ervan wijzigingen worden verlangd, nadat de installateur de overeenkomst heeft bevestigd, dient opdrachtgever de installateur hierover tijdig en schriftelijk te informeren. In een dergelijke situatie is het mogelijk dat installateur de geschatte levertijd overschrijdt. Een dergelijke overschrijding levert in die gevallen nimmer aansprakelijkheid op. Bovendien wordt de prijs bij een wijziging door installateur verhoogd op grond van art. 7:755 BW.

3.2 Installateur kan niet-toerekenbare kostenverhogende omstandigheden geheel of gedeeltelijk doorberekenen in de prijs. Bovenstaande is in lijn met art. 7:753 eerste lid BW.

3.3
De installateur bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

3.4
De installateur spant zich naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in om de overeenkomst conform de verwachtingen van de opdrachtgever uit te voeren.

3.5
Na oplevering van de prestatie komt het werk voor het volledige risico van opdrachtgever. De prijs dient te allen tijde betaald te worden, ook in geval van tenietgaan van het werk.

3.6
Om de veiligheid van werknemers en/of derden te waarborgen wordt het door installateur opgestelde veiligheidsprotocol te allen tijde in acht genomen.

3.7
Indien de opdrachtgever de werkzaamheden, om redenen welke buiten de macht van de installateur liggen, niet aanvaardt, dient de gehele prijs te worden voldaan.

4.1 Betaling geschiedt conform de opgestelde offerte.

4.2 Indien betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal de installateur incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Installateur is te allen tijde bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt moeten door opdrachtgever worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot schadevergoeding.

5.1 Opdrachtgever verschaft voorafgaand, en indien nodig gedurende, aan de werkzaamheden de redelijkerwijs vereiste informatie voor uitvoering van de opdracht.

5.2 Opdrachtgever verleent de redelijkerwijs vereiste medewerking ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

5.3
De installateur is geenszins verantwoordelijk voor de aanvraag van benodigde vergunningen en/of medewerking van omwonenden. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken.

5.4
Voor schade en/of andere gevolgen (waaronder vertraging) welke het gevolg zijn van nalatig handelen van de opdrachtgever, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 van de voorwaarden, is de installateur nimmer aansprakelijk.

5.5 Indien de installateur uit hoofde van de overeenkomst zijn verplichtingen dient te verzwaren dan wel uit te breiden, is er sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.

5.6 Indien de installateur meent dat van meerwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de diensten van de installateur kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij/zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door de installateur daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

6.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst binnen een week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden opzegt, is opdrachtgever 25% van de koopprijs verschuldigd.

6.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst gedurende de werkzaamheden opzegt, dient opdrachtgever de financiële gevolgen hiervan op grond van art. 7:764 tweede lid BW te dragen. In beginsel dient aldus de gehele koopprijs betaalt te worden. Bovenstaande geldt onverminderd de wettelijke mogelijkheden tot schadevergoeding.

7.1 Indien voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden, is de installateur bevoegd om de overeenkomst op te zeggen. Het tot dan toe gepresteerde valt, mits betaald, onder het eigendom van de opdrachtgever.

8.1 Indien een gebrek in de uitvoering voortvloeit uit ondeugdelijk handelen c.q. ondeugdelijke materialen van de opdrachtgever, is de installateur voor de gevolgen van een dergelijk gebrek nimmer aansprakelijk.

8.2 Indien een gebrek in de uitvoering voortvloeit uit een situatie van overmacht, is de installateur nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijk gebrek.

8.3 Het bovenstaande geldt niet indien een gebrek (mede) voortvloeit uit opzet en/of grove schuld aan de kant van de installateur.

9.1 Indien opdrachtgever ontevreden is over het geleverde of de wijze van uitvoering dient hij/zij hierover onmiddellijk na kennisneming schriftelijk een klacht in te dienen.

9.2 Klachten met betrekking tot de factuur worden binnen 8 dagen na factuurdatum ingediend. Klachten met betrekking tot de verleende diensten dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na ontdekking van de onvolkomenheid – indien de opdrachtgever aantoont dat hij/zij die onvolkomenheid redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken – aan de installateur kenbaar te worden gemaakt.


9.3
De installateur neemt zo spoedig mogelijk een (gemotiveerd) besluit over de al dan niet gegrondheid de klacht.

9.4 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9.5 Indien de opdrachtgever de klachten niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 9.2 genoemde termijn van 8, respectievelijk 30 dagen, doet de opdrachtgever afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen beroepen.

10.1 Installateur is bevoegd om, al dan niet middels een derde, foto’s en/of filmmateriaal te maken van de (verrichte) werkzaamheden en is tevens gerechtigd deze te publiceren.

 11.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst of algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert en in lijn is met de strekking van de algemene voorwaarden.

 12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden exclusief berecht door de rechtbank Zwolle, Nederland.